Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

rok 2012

klubové aktivity

Výročná členská schôdza
dňa 8.10.2012

Počet prítomných členiek : 20
Počet prítomných čakateliek : 2
Počet ospravedlnených členiek : 1

1.) Zahájenie: Prezidentka Iveta Ferulíková privítala a zahájila výročnú členskú schôdzu.

2.) Slávnosť sviečok:
Sviečky zapálili: Oxana Beláková, Renata Lazarová, Gabika Dubravková, Jaroslava Gažová

3.) Správy o činnosti klubu

a.) Prezidentka klubu Iveta Ferulíková predniesla správu o činnosti klubu za posledné dva roky. V správe vyhodnotila všetky zorganizované akcie klubu, ktoré sa udiali za toto obdobie. Nakoniec poďakovala všetkým členkám za ich aktívny prístup a pomoc pri organizovaní týchto akcii.

b.) Ekonómka klubu Oxana Beláková pripravila písomnú správu príjmov a výdavkov za posledné dvojročné obdobie.

c.) Viceprezidentka Dana Barčíková vyhodnotila dochádzku všetkých členiek za dvojročné obdobie.

4.) Prijatie nových členiek:
Prezidentka klubu Iveta Ferulíková vyzvala čakateľky: Alenka Hrehušová, Anita Ihnátová aby sa vyjadrili k prijatiu za členstvo v klube. Obe sa vyjadrili kladne a týmto boli prijaté za riadne členky klubu.

5.) Odovzdanie funkcie prezidenta klubu.
Končiaca prezidentka klubu Iveta Ferulíková slávnostne odovzdala funkciu prezidentky Jaroslave Gažovej. Zároveň sa dohodlo, že končiaca prezidentka klubu Iveta Feruliková odovzdá novej prezidentke Jaroslave Gažovej všetky oficiálne materiály a písomnosti klubu ( stanovy, zakladajúcu listimu, inventár majetku klubu ....... ) s tým , že o tomto bude vyhotovený odovzdávajúci protokol. Taktiež končiaca prezidentka Iveta Ferulíková spolu s novou prezidentkou Jaroslavou Gažovou zmení podpisové vzory v Tatra banke a.s.

6.) Predstavenie nového výboru.
Nová prezidentka klubu Jaroslava Gažová poďakovala za prejavenú dôveru a zároveň predstavila nový výbor :

prezidentka: Jaroslava Gažová
1. viceprezidentka: Dana Barčíková
2. viceprezidentka: Renata Lazarová
ekonómka: Ing. Oxana Beláková
tajomníčka: Alenka Hrehušová

7.) Záver:
Výročnú schôdzu ukončila nová prezidentka a na záver oznámila termín ďalšieho stretnutia klubu v novembri, ktorý bude dňa 5.11.2012 v Holiday Inn v Žiline.


Medzinárodný deň SOROPTIMIST
dňa 10.12.2012

Na Slovensku oslavujeme viacero medzinárodných dní, ale že 10. december je medzinárodný deň SOROPTIMIZMU to asi vie málokto.
Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa sme zverejnili informatívne články v Internetovom magazíne Žilina dnes.sk dňa 9.12.2012 ako aj v týždenníku Žilinský Večerník dňa 4.12.2012.
Členky klubu sa stretli na Mariánskom námestí dňa 10.12.2012 o 15.30 hod a vypustili balóniky šťastia......

Jaroslava Gažová


Predvianočné stretnutie klubu
dňa 3.12.2012

Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo stretnutie členiek Soroptimist Inernational Club Žilina , nakoľko to bolo posledné stretnutie v roku 2012, členky klubu zahájili stretnutie slávnostným prípitkom a po skončení oficiálneho programu boli na stretnutie klubu pozvané členky Spolku slovenských žien Živena zo Žiliny. Za spolok prišla predsedníčka spolku pani Daniela Daníková, ktorá veľmi pekne predstavila činnosť spolku Živeny , porozprávala o histórii a na záver predniesla veľmi pekné básne zložené členkou spolku. Spolu s pani Daníkovou prišla aj sympatická Mirka Valicová, ktorá sa špecializuje na maľovanie medovníkov. Najskôr prezradila zopár praktických skúseností z pečenia medovníkov, nechýbal aj zaručený recept na dobré medovníky a na záver pre členky prichystala napečené čisté medovníky, ktoré si samé vyzdobili. Bolo veľmi veselo, cukrová poleva bola všade ale bol to milý začiatok vianočných dní.......

Jaroslava Gažová
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu